Warning: Parameter 1 to xPDOObject::loadCollectionGraph() expected to be a reference, value given in /home/b/barvitbd/wildmen.ru/public_html/core/xpdo/xpdo.class.php on line 757 Warning: Parameter 1 to xPDOObject::getSelectColumns() expected to be a reference, value given in /home/b/barvitbd/wildmen.ru/public_html/core/xpdo/xpdo.class.php on line 757 Warning: Parameter 1 to xPDOObject::getSelectColumns() expected to be a reference, value given in /home/b/barvitbd/wildmen.ru/public_html/core/xpdo/xpdo.class.php on line 757 Warning: Parameter 1 to xPDOObject::load() expected to be a reference, value given in /home/b/barvitbd/wildmen.ru/public_html/core/xpdo/xpdo.class.php on line 757 Warning: Parameter 1 to xPDOObject::getSelectColumns() expected to be a reference, value given in /home/b/barvitbd/wildmen.ru/public_html/core/xpdo/xpdo.class.php on line 757 Велотуризм / Блог / Блог дикарей
Warning: Parameter 1 to modAccessibleObject::load() expected to be a reference, value given in /home/b/barvitbd/wildmen.ru/public_html/core/xpdo/xpdo.class.php on line 757 Warning: Parameter 1 to xPDOObject::getSelectColumns() expected to be a reference, value given in /home/b/barvitbd/wildmen.ru/public_html/core/xpdo/xpdo.class.php on line 757

Ве­ло­ту­ризм

Warning: Parameter 1 to modAccessibleObject::load() expected to be a reference, value given in /home/b/barvitbd/wildmen.ru/public_html/core/xpdo/xpdo.class.php on line 757 Warning: Parameter 1 to xPDOObject::getSelectColumns() expected to be a reference, value given in /home/b/barvitbd/wildmen.ru/public_html/core/xpdo/xpdo.class.php on line 757 Warning: Parameter 1 to xPDOObject::loadCollectionGraph() expected to be a reference, value given in /home/b/barvitbd/wildmen.ru/public_html/core/xpdo/xpdo.class.php on line 757 Warning: Parameter 1 to xPDOObject::getSelectColumns() expected to be a reference, value given in /home/b/barvitbd/wildmen.ru/public_html/core/xpdo/xpdo.class.php on line 757 Warning: Parameter 1 to xPDOObject::getSelectColumns() expected to be a reference, value given in /home/b/barvitbd/wildmen.ru/public_html/core/xpdo/xpdo.class.php on line 757 Warning: Parameter 1 to xPDOObject::loadCollectionGraph() expected to be a reference, value given in /home/b/barvitbd/wildmen.ru/public_html/core/xpdo/xpdo.class.php on line 757 Warning: Parameter 1 to xPDOObject::getSelectColumns() expected to be a reference, value given in /home/b/barvitbd/wildmen.ru/public_html/core/xpdo/xpdo.class.php on line 757 Warning: Parameter 1 to xPDOObject::getSelectColumns() expected to be a reference, value given in /home/b/barvitbd/wildmen.ru/public_html/core/xpdo/xpdo.class.php on line 757

По по­лу­ост­ро­ву Га­мо­ва на ве­ло­си­пе­де.

Ве­ло­си­пед­ная про­гул­ка. Бух­та и мыс Те­ля­ков­ско­го, Ор­лин­ка.

При­вет лю­би­те­лям ве­ло­по­ка­ту­шек!

Се­го­дня ста­тья о том, как раз­но­об­ра­зить свои за­ез­ды. Сей­час позд­няя осень, со­бы­тия бы­ли 7 но­яб­ря, сто­я­ла ано­маль­ная теп­лая по­го­да, +15 +18 гра­ду­сов, это При­мо­рье дет­ка. В этот раз я с дру­зья­ми от­пра­вил­ся на Юг, при­хва­тив в ба­гаж­ник ве­ло­си­пед. Ка­кие-то 200 км до точ­ки на­зна­че­ния, чтобы по­ко­ле­сить и за­крыть свой ге­штальт.

Ве­ло­ту­ризм в При­мор­ском крае. Анонс.

Ста­тьи о пу­те­ше­стви­ях на ве­ло­си­пе­де по При­мо­рью.

Всем при­вет. Из­ряд­но под­на­ко­пи­лось чем по­де­лить­ся, на­чи­наю цикл ста­тей на ве­ло­си­пед­ную те­му, а точ­нее о том ку­да мож­но съез­дить по­ка­тать­ся по­даль­ше от го­ро­да, так чтобы бы­ло ин­те­рес­но и жи­во­пис­но.

Это ввод­ная ста­тья, где я крат­ко рас­ска­жу свою ис­то­рию ве­ло­пу­ти. Ес­ли вы уже уста­ли ка­тать­ся по Вла­ди­во­сто­ку и его при­го­ро­ду, или по На­ход­ке, то вот вам удач­ное на­ча­ло при­клю­чен­че­ских ве­ло­по­ка­ту­шек по При­мо­рью.